BD9Cxxx 系列 DC/DC 降压模块

来自 Rohm 的可通过引脚兼容的 BD9Cxxx 系列轻松升级的 DC/DC 降压模块

Rohm Semiconductor 的 BD9Cxxx 系列 DC/DC 降压模块图片ROHM 的 BD9Cxxx 同步降压型 DC/DC 转换器集成了低 RDS(ON) 高压侧和低压侧 FET,降低了板空间要求,并提供超过 90% 的能效。 该系列中的四个零件均具有 4.5 V 至 18 V 输入和 0.8 V ±1% 的精密电阻器调节输出电压。

BD9C301 (3 A)、BD9C401 (4 A)、BD9C501 (5 A) 和 BD9C601 (6 A) 均引脚兼容,对于电源功率需求在设计周期内可能需要提高或降低的情况来说,这种兼容性具有很好的灵活性。 为简化电源设计,每个规格书中均包括用于 12 V 输入至 3.3 V 输出的应用电路、BOM 和布局注意事项。 同时提供 BD9Cxxx 评估板,可用于进一步测试。

特性 应用
 • 适合工业应用的长期支持产品 (BD9C301)
 • 同步单通道 DC/DC 转换器
 • 过流保护
 • 热关断保护
 • 欠压锁定保护
 • 短路保护
 • 固定软启动功能
 • 工业设备
 • 宽带网络和通信接口
 • 娱乐设备
 • 机顶盒
 • DVD/蓝光刻录机

BD9Cxxx Series DC/DC Bucks

图片制造商零件编号描述可供货数量View Details
BD9C601EFJ-E2 datasheet linkIC REG BUCK ADJ 6A SYNC 8HTSOPBD9C601EFJ-E2IC REG BUCK ADJ 6A SYNC 8HTSOP2794 - 立即发货
BD9C601EFJ-E2 产品页链接
BD9C301FJ-E2 datasheet linkIC REG BUCK ADJ 3A SYNC 8SOPJBD9C301FJ-E2IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 8SOPJ2616 - 立即发货
BD9C301FJ-E2 产品页链接
BD9C501EFJ-E2 datasheet linkIC REG BUCK ADJ 5A SYNC 8HTSOPBD9C501EFJ-E2IC REG BUCK ADJ 5A SYNC 8HTSOP1900 - 立即发货
BD9C501EFJ-E2 产品页链接
BD9C401EFJ-E2 datasheet linkIC REG BUCK ADJ 4A SYNC 8HTSOPBD9C401EFJ-E2IC REG BUCK ADJ 4A SYNC 8HTSOP78 - 立即发货
BD9C401EFJ-E2 产品页链接

BD9Cxxx Evaluation Boards

图片制造商零件编号描述可供货数量View Details
BD9C601EFJEVK-101 datasheet linkBOARD EVAL FOR BD9C601BD9C601EFJEVK-101BOARD EVAL FOR BD9C60137 - 立即发货
BD9C601EFJEVK-101 产品页链接
BD9C301FJ-EVK-001 datasheet linkEVAL BOARD BD9C301FJBD9C301FJ-EVK-001EVAL BOARD BD9C301FJ8 - 立即发货
BD9C301FJ-EVK-001 产品页链接
BD9C401EFJ-EVK-001 datasheet linkEVAL BOARD BD9C401EFJBD9C401EFJ-EVK-001EVAL BOARD BD9C401EFJ5 - 立即发货
BD9C401EFJ-EVK-001 产品页链接
BD9C501EFJ-EVK-001 datasheet linkEVAL BOARD BD9C501EFJBD9C501EFJ-EVK-001EVAL BOARD BD9C501EFJ2 - 立即发货
BD9C501EFJ-EVK-001 产品页链接
BD9C601EFJ-EVK-001 datasheet linkEVAL BOARD BD9C601EFJBD9C601EFJ-EVK-001EVAL BOARD BD9C601EFJ5 - 立即发货
BD9C601EFJ-EVK-001 产品页链接
发布日期: 2015-07-06