AC 线路滤波器

KEMET 的 AC 线路滤波器设计用于噪声抑制应用

Kemet 的 AC 线路滤波器图片 KEMET's 的 AC 线路滤波器是具有共模和差模(正常模式)工作方式的高频滤波器,适合于所有细分市场中的噪声抑制应用。该产品的优化设计是实现其体积小巧、扁平和轻质特性的关键。

AC 线路滤波器

特性和优势
  • 采用业内标准最高的高磁导率铁芯,实现了高度特征化
  • 采用不同的外形尺寸
  • 采用分离式与一体式绕线筒设计,拥有强大的电感/阻抗/频率特性
应用
  • 音视频设备
  • 办公自动化设备
  • 数字化家用电器
  • 电源器件
  • 电力调节器
  • 空调

AC Line Filters

图片制造商零件编号描述可供货数量View Details
SS11VL-R05350 datasheet linkCMC 35MH 500MA 2LN THSS11VL-R05350CMC 35MH 500MA 2LN TH5558 - 立即发货
SS11VL-R05350 产品页链接
SS11VL-R03820 datasheet linkCMC 82MH 300MA 2LN THSS11VL-R03820CMC 82MH 300MA 2LN TH3073 - 立即发货
SS11VL-R03820 产品页链接
SC-02-20G datasheet linkCOMMON MODE CHOKE 2MH 2A 2LN THSC-02-20GCOMMON MODE CHOKE 2MH 2A 2LN TH1042 - 立即发货
SC-02-20G 产品页链接
SC-01-10GS datasheet linkCOMMON MODE CHOKE 1MH 1A 2LN THSC-01-10GSCOMMON MODE CHOKE 1MH 1A 2LN TH2179 - 立即发货
SC-01-10GS 产品页链接
SC-03-05GS datasheet linkCMC 500UH 3A 2LN THSC-03-05GSCMC 500UH 3A 2LN TH1459 - 立即发货
SC-03-05GS 产品页链接
SS11VL-07120 datasheet linkCMC 12MH 700MA 2LN THSS11VL-07120CMC 12MH 700MA 2LN TH968 - 立即发货
SS11VL-07120 产品页链接
SS11VL-22013 datasheet linkCMC 1.3MH 2.2A 2LN THSS11VL-22013CMC 1.3MH 2.2A 2LN TH652 - 立即发货
SS11VL-22013 产品页链接
SS11VL-R06270 datasheet linkCMC 27MH 600MA 2LN THSS11VL-R06270CMC 27MH 600MA 2LN TH916 - 立即发货
SS11VL-R06270 产品页链接
SS11VL-06180 datasheet linkCMC 18MH 600MA 2LN THSS11VL-06180CMC 18MH 600MA 2LN TH694 - 立即发货
SS11VL-06180 产品页链接
SS11VL-R08125 datasheet linkCMC 12.5MH 800MA 2LN THSS11VL-R08125CMC 12.5MH 800MA 2LN TH920 - 立即发货
SS11VL-R08125 产品页链接
SS21V-R070260 datasheet linkCMC 26MH 700MA 2LN THSS21V-R070260CMC 26MH 700MA 2LN TH841 - 立即发货
SS21V-R070260 产品页链接
SU7VC-05011 datasheet linkCMC 1.1MH 500MA 2LN THSU7VC-05011CMC 1.1MH 500MA 2LN TH0SU7VC-05011 产品页链接
SU9V-R03090 datasheet linkCMC 9MH 300MA 2LN THSU9V-R03090CMC 9MH 300MA 2LN TH50 - 立即发货
SU9V-R03090 产品页链接
SU9VF-03060 datasheet linkCMC 6MH 300MA 2LN THSU9VF-03060CMC 6MH 300MA 2LN TH0SU9VF-03060 产品页链接
SS11VL-03550 datasheet linkCMC 55MH 300MA 2LN THSS11VL-03550CMC 55MH 300MA 2LN TH0SS11VL-03550 产品页链接
SSB11V-R17043 datasheet linkCMC 4.3MH 1.7A 2LN THSSB11V-R17043CMC 4.3MH 1.7A 2LN TH0SSB11V-R17043 产品页链接
SC-03-10G datasheet linkCOMMON MODE CHOKE 1MH 3A 2LN THSC-03-10GCOMMON MODE CHOKE 1MH 3A 2LN TH0SC-03-10G 产品页链接
SC-01-30G datasheet linkCOMMON MODE CHOKE 3MH 1A 2LN THSC-01-30GCOMMON MODE CHOKE 3MH 1A 2LN TH0SC-01-30G 产品页链接
SCF-03-650 datasheet linkCMC 6.5MH 3A 2LN THSCF-03-650CMC 6.5MH 3A 2LN TH0SCF-03-650 产品页链接
SCF20-05-550 datasheet linkCMC 5.5MH 5A 2LN THSCF20-05-550CMC 5.5MH 5A 2LN TH0SCF20-05-550 产品页链接
查看更多内容
发布日期: 2013-09-24